Umowa kupna

  1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Umowa kupna-sprzedaży (dalej - "UMOWA") jest dokumentem, określającym wzajemne prawa, obowiązki i odpowiedzialność pomiędzy Kupującym, który reprezentuje zarazem wszystkich pasażerów, dla których dokonuje zakupu biletów (dalej – KUPUJĄCY) oraz spółką UAB "Kautra", która reprezentuje zarazem wszystkich przewoźników, których bilety są sprzedawane w sklepie elektronicznym (dalej - SPRZEDAJĄCY) przy zakupie przez KUPUJĄCEGO biletów na portalu autobusubilietai.lt (dalej - "E-SKLEP")

2. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży

2.1. Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM i SPRZEDAJĄCYM uznaje się za zawartą z chwilą podpisania przez KUPUJĄCEGO niniejszej umowy poprzez kliknięcie na „Kup“, co jest potwierdzeniem kupna wybranych biletów. Od razu po kliknięciu na przycisk kupujący zostaje skierowany do systemu bankowości elektronicznej wybranego banku, przez który dokonywana jest płatność. 
2.2. Każda umowa zawarta między SPRZEDAJĄCYM i KUPUJĄCYM jest przechowywana w e-sklepie.

3. KUPUJĄCY ma prawo

3.1. Kupić bilety w trybie określonym w niniejszej umowie. 
3.2. Jechać autobusem w wybranym terminie na wybranej trasie między wskazanym na bilecie przystankiem odjazdu i przystankiem docelowym. Opłacony bilet zostaje wciągnięty na ogólną listę biletów, a informacje o zakupie przekazane załodze autobusu. 
3.3. Dokonać zwrotu biletów zgodnie z artykułem 7 niniejszej umowy. 
3.4. Zmienić datę odjazdu. Dokonać zmiany można tylko raz. 
3.5. Złożyć reklamację administracji sklepu elektronicznego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zdarzenia. Dane administracji wskazano w dziale „Kontakt“. 
3.6. Bezpłatnie przewozić w salonie autobusu jedną sztukę bagażu ręcznego o wadze do 5 kg oraz w luku bagażowym autobusu jedną sztukę bagażu, którego objętość całkowita nie przekracza 200 cm oraz waga nie przekracza 25 kg. 

4. KUPUJĄCY zobowiązuje się

4.1. Kupując bilet zaakceptować niniejsze warunki kupna-sprzedaży oraz ich przestrzegać. 
4.2. Poprawnie wskazać wszystkie dane, wymagane przy zakupie biletu w sklepie elektronicznym. 
4.3. Poprawnie wybrać ulgi przy zakupie biletów. Z biletu nabytego po cenie zniżkowej może skorzystać wyłącznie ten pasażer, który posiada odpowiednią legitymację lub inny dokument uprawniający do przejazdu ulgowego. NIE MOŻNA dokonać dopłaty do pełnej ceny biletu, jeżeli bilet został nabyty w cenie zniżkowej. 
4.4. Zapłacić za wybrane bilety w ciągu 30 minut od wejścia do systemu bankowości elektronicznej. 
4.5. Wydrukować bilet i mieć go przy sobie w trakcie całej podróży.  
4.6. Wsiadając do autobusu okazać kierowcy bilet, dokument tożsamości oraz dokument uprawniający do przejazdu ulgowego. Wszystkie wymienione dokumenty należy mieć przy sobie podczas całej podróży i okazać funkcjonariuszom kontroli. 
4.7. Zająć miejsce wskazane na bilecie lub przez załogę autobusu. 
4.8. W czasie podróży międzynarodowej przekazać załodze autobusu kupon biletu w jedną stronę, kupon biletu z powrotem (w przypadku podróży tam i z powrotem), kupon biletu pasażera zachować i mieć przy sobie do końca podróży. 
4.9. Zarezerwować w sklepie elektronicznym miejsce na podróż powrotną, jeżeli bilet nabyto z nieokreśloną datą powrotu. 

5. SPRZEDAJĄCY ma prawo

5.1. Z ważnych przyczyn czasowo lub całkowicie przerwać działalność e-sklepu bez informowania o tym KUPUJĄCEGO. 
5.2. Jednostronnie zmienić warunki niniejszej umowy. 
5.3. Unieważnić czasową rezerwację biletów, jeżeli KUPUJĄCY nie zapłacił za nie w terminie wskazanym w punkcie 4.4. 
5.4. Bez uprzedniego ostrzeżenia ograniczyć lub wstrzymać KUPUJĄCEMU możliwość korzystania z e-sklepu lub w wyjątkowych wypadkach unieważnić jego rejestrację, jeżeli KUPUJĄCY próbuje zakłócić pracę lub funkcjonowanie e-sklepu. 
5.5. Nie zabrać pasażera na pokład autobusu, jeżeli nabył bilet ulgowy, nie okazał jednak załodze autobusu odpowiedniego dokumentu. NIE MOŻNA dokonać dopłaty do pełnej ceny biletu, jeżeli bilet został nabyty w cenie zniżkowej. 

6. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się

6.1. Stworzyć KUPUJĄCEMU wszystkie warunki do należytego korzystania z e-sklepu. 
6.2. Przekazać bilety i wciągnąć je na ogólną listę po należytym spełnieniu warunków określonych w punkcie 4.4. 
6.3. Zapewnić, by pasażerowi została wyświadczona usługa przewozu, jeżeli bilet został wciągnięty na ogólną listę biletów. Każdy opłacony bilet jest wciągany na ogólną listę biletów, a informacje o zakupie przekazywane załodze autobusu. 

7. Zwrot biletów

7.1. Bilety są zwracane wyłącznie w sklepie elektronicznym. 
7.2. Pieniądze w terminie 5 dni roboczych zostaną przelane na rachunek, z którego dokonano płatności. 
7.3. Warunki zwrotu biletów: 
7.3.1. W przypadku rezygnacji z podróży przed zakończeniem sprzedaży biletów na odpowiednie połączenie nastąpi zwrot 80% ceny. 
7.3.2. W przypadku rezygnacji z podróży po zakończeniu sprzedaży biletów na odpowiednie połączenie, kupujący będzie miał prawo zwrotu biletu po złożeniu wniosku internetowo. Wniosek zostanie uwzględniony wyłącznie w przypadku, jeżeli pasażer nie mógł skorzystać z podróży z winy przewoźnika, w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Decyzja o zwrocie jest podejmowana indywidualnie. 
7.3.3. Bilet w obie strony można zwrócić w całości lub wyłącznie bilet powrotny. 
7.3.4. W przypadku zwrotu biletu powrotnego, nastąpi zwrot 80% ceny (cena biletu powrotnego jest równa cenie biletu w obie strony minus cena biletu w jedną stronę). 

8. Odpowiedzialność

8.1. KUPUJĄCY ponosi całkowitą odpowiedzialność za poprawność wskazanych danych. W przypadku niewskazania przez KUPUJĄCEGO dokładnych danych w formularzu rejestracyjnym, SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki. 
8.2. KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność za czynności, wykonane podczas korzystania z e-sklepu. 
8.3. W przypadku wystąpienia szkody, strona winna wyrówna drugiej stronie poniesione straty w trybie określonym w Kodeksie cywilnym Republiki Litewskiej. 
8.4. W razie wypadku podczas podróży odpowiedzialny jest za to przewoźnik. Odsprzedawca biletów nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy przewoźnika.

9. Wysyłanie informacji

9.1. SPRZEDAJĄCY wszystkie zawiadomienia wysyła KUPUJĄCEMU na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. 
9.2. KUPUJĄCY wszystkie zawiadomienia i pytania wysyła SPRZEDAJĄCEMU na adres lub adres poczty elektronicznej wskazany w dziale „Kontakt“.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Republiki Litewskiej. 
10.2. Wszystkie nieporozumienia, wynikające z wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane na drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory będą rozstrzygane w trybie określonym prawem Republiki Litewskiej.