Regulamin zakupu biletów

I. Podstawowe pojęcia

1. Autobus pojazd Przewoźnika przeznaczony do przewozu Pasażerów w połączeniach regularnych oraz innych oferowanych przez Przewoźnika przewozach. 

2. Pasażer osoba, która nabyła bilet podróży autobusem w portalu www.autobusubilietai.lt, korzystająca z Autobusu w podróży wybranym połączeniem oraz korzystająca z innych usług przewoźnika.

3. Bilet dokument potwierdzający umowę pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem, który zostaje wysłany pod wskazany przez Pasażera adres e-mail lub udostępniony do pobrania po zamówieniu i opłaceniu przez Pasażera biletu w portalu www.autobusubilietai.lt.

4. Dystrybutor biletów spółka akcyjna z ograniczona odpowiedzialnością Kautra, zarządzająca portalem internetowym www.autobusubilietai.lt i świadcząca usługi dystrybucji biletów pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem.

5. Przewoźnik przedsiębiorstwo, zarejestrowane zgodnie w wymogami ustawodawstwa i posiadające prawo do przewożenia pasażerów, ładunków oraz bagażu. Informacja o tym, który przewoźnik będzie przewoził Pasażerów, zostaje podana w portalu internetowym w trakcie zakupu Biletu lub w nabytym przez Pasażera Bilecie.

6. Regulamin zakupu biletów lub Regulamin niniejszy Regulamin zakupu biletów, który określa prawa i obowiązki stron oraz odpowiedzialność Pasażera przy zakupie Biletu.  Regulamin nie obejmuje i nie określa warunków i regulaminu przewozu pasażerów konkretnego Przewoźnika.

7. Portal internetowy - www.autobusubilietai.lt, w którym jest umieszczona informacja dla Pasażerów o podróżach autobusem, obowiązujących warunkach przewozu Pasażerów, zakupie Biletów i pozostała informacja związana z przewozem Pasażerów.

8. Polityka prywatności wdrożony przez Dystrybutora biletów regulamin danych osobowych portalu internetowego www.autobusubilietai.lt , który obowiązuje przy zakupie Biletów i jest nieodłączną częścią niniejszego Regulaminu. Polityka prywatności jest dostępna po kliknięciu na link polityka prywatności.

II. Postanowienia ogólne

9. Niniejszy regulamin zakupu biletów określa warunki zakupu i korzystania z biletów pasażerskich, które pasażer nabywa w serwisie internetowym www.autobusubilietai.lt.

10. Niniejszy Regulamin stanowi nieodłączną część kupionego przez Pasażera Biletu, która określa zobowiązania umowne Pasażera i Dystrybutora biletów.

11. Przed nabyciem Biletu Pasażer powinien zapoznać się z Regulaminem, który jest udostępniony w serwisie internetowym www.autobusubilietai.lt, i został przedstawiony dla Pasażera do zapoznania się przed zakupem Biletu. Pasażer, po zapoznaniu się z regulaminem, potwierdza to w elektronicznym formularzu zakupu Biletu, zaznaczając pole przy zdaniu Zapoznałem się z regulaminem zakupu biletów". 

III. Procedura zakupu, korzystania i zwrotu biletów

12. Bilety podróżne w serwisie internetowym www.autobusubilietai.lt można kupić w dwa sposoby:

- Po rejestracji w systemie, czyli utworzeniu użytkownika i zalogowaniu z własnym hasłem.
- Bez rejestracji w systemie, czyli bez zakładania profilu użytkownika z przesłaniem kupionych Biletów na wskazany przez Pasażera adres e-mail.
(imię i nazwisko odraz adres e-mail) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
należytego wyświadczenia usługi sprzedaży Biletów w drodze wykonania zobowiązań umownych pomiędzy Pasażerem i Dystrybutorem biletów. Jeśli Pasażer nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu sprzedaży Biletów i świadczenia z tym związanych usług, to nie może kupić biletów przez Internet.
i powstałe z tego powodu konsekwencje, n.p. nieotrzymanie Biletu z powodu nieprawidłowo podanego adresu e-mail.

13. Każdy Pasażer przed zakupem Biletu powinien podać żądane dane osobowe

14. Kupione Bilety zostają wygenerowane po wykonaniu płatności przez Pasażera. Bilety można pobrać lub wydrukować z systemu lub po otrzymaniu Biletu na e-mail.

15. Pasażer powinien dokonać zapłaty za wybrane bilety w ciągu 30 minut od kliknięcia na przycisk Kupić. Brak płatności po upływie wskazanego czasu powoduje, że wybrany przez Pasażera Bilet zostaje odwołany.

16. Świadczona przez Dystrybutora biletów usługa zakupu Biletów jest uznawana za wyświadczoną należycie od chwili w której Pasażer zyskuje możliwości wydrukowania lub pobrania kupionego Biletu.

17. Dystrybutor biletów nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, niedokładne dane Klienta, podane w trakcie rejestracji, zamówienia biletów i płatności lub później,

18.  Bilet można wykorzystać tylko jeden raz i podróżować z wskazanym w Bilecie Przewoźnikiem w określonym terminie i czasie. Pasażer nie powinien stwarzać innym osobom możliwości do kopiowania swojego biletu, nie powinien też samodzielnie kopiować czy inaczej powielać. W przypadku wykonania kopii Biletu prawo do przejazdu ma osoba, która jako pierwsza okaże Bilet do kontroli i sprawdzenia wykonywanego przez kierowcę Autobusu. Kopiowanie Biletów jest surowo zabronione. Za naruszenie tego zakazu lub próbę jego naruszenia osoby ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem RL.

19. Prawo do nabycia biletu z refundowaną przez państwo zniżką (lub rekompensatą) ma wyłącznie Pasażer, który posiada ważny dokument (podstawę prawną) uprawniający do przejazdu ulgowego. W przypadku nabycia biletu ze zniżką, lecz nie okazania dla prowadzącego kontrolę i sprawdzenie biletów kierowcy Autobusu ważnego oryginału dokumentu poświadczającego prawo do zniżki, Pasażer nie może skorzystać z Biletu ulgowego i nie ma prawa do dopłaty wyrównującej do pełnej ceny biletu. Informacje o stosowanych refundowanych przez państwo zniżkach cen biletów są dostępne w serwisie www.ltsa.lt

20. Pasażer ma prawo do zmiany daty lub czasu podróży nabytego Biletu, jeśli taka zmiana jest możliwa technicznie (są wolne miejsca itp.) oraz system pozwala na wykonanie zmiany.

21. W przypadku zakupu Biletu połączenia autobusowego do Lwowa lub Kijowa, zmiana daty podróży jest możliwa nie później niż 24 godziny przed wskazanym w bilecie czasem odjazdu.

22. Bilety kupione przez Internet mogą być zwrócone wyłącznie przez serwis internetowy. 

23. Zwrot Biletów jest możliwy wyłącznie pod następującymi warunkami:

23.1. Jeśli rezygnacja z podróży następuje nie krócej niż 30 minut przed wskazanym w bilecie czasem odjazdu - zostaje zwrócone 80% ceny Biletu.

23.2. W przypadku rezygnacji z podróży po chwili zakończenia sprzedaży biletów na wybrane połączenia Pasażer ma prawo do zwrotu biletu po wypełnieniu wniosku w Internecie. Wniosek zostanie uwzględniony, jeśli Pasażer nie mógł skorzystać z podróży z winy przewoźnika, nagłego wypadku lub choroby, po przedstawieniu dokumentów poświadczających nagły wypadek lub chorobę. Decyzja o zwrocie w każdym wypadku zostaje podjęta indywidualnie. 

23.3. W przypadku nabycia Biletu na podróż w obie strony, Bilet można zwrócić w całości lub tylko na podróż powrotną. W przypadku zwrotu Biletu na podróż powrotną, Pasażer odzyskuje 80% ceny biletu na powrót (cena biletu na powrót jest równa cenie biletu w obie strony po odjęciu ceny biletu w jedną stronę). Po zwrocie Biletu na powrót zwrot biletu na podróż w jedną stronę jest niemożliwy.

24. Pieniądze za zwrócone Bilety zostają w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych przelane na rachunek nabywcy biletów, z którego został opłacony zakup. 

25. Bilety, które zostały kupione w specjalnej promocji lub oznaczone znakiem Promo", nie podlegają zwrotowi czy zmianie.

IV. Prawa i obowiązki Pasażera

26. Przed wykonaniem czynności zakupu Biletu w serwisie internetowym, Pasażer powinien uważnie przeczytać niniejszy Regulamin, przekonać się, że rozumie i akceptuje warunki zakupu Biletów, i dopiero wtedy wykonać płatność za Bilet.

27. Pasażer jest świadomy, że różni Przewoźnicy mogą stosować różne wymogi wobec usługi przewozu, dlatego Pasażer zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem konkretnego przewoźnika, z którego usług będzie korzystał, na stronie internetowej konkretnego przewoźnika lub w inny wybrany przez przewoźnika sposób.

28. W trakcie zakupu Biletu Pasażer powinien prawidłowo podać dane Pasażera i inne niezbędne do nabycia Biletu dane, oraz prawidłowo wybrać stosowne zniżki (jeśli przysługują).

29. Za wybrany Bilet należy zapłacić w ciągu 30 minut od chwili skierowania na stronę bankowości elektronicznej nabywcy biletu.

30. Pasażer powinien Bilet wydrukować lub w inny sposób zachować (np. w telefonie czy tablecie), okazać dla prowadzącego sprawdzenie biletów kierowcy lub osoby (funkcjonariusza) i przechowywać przez cały czas podróży.

31. W przypadku, gdy Bilet został kupiony z zastosowaniem ulgi lub zniżki, Pasażer powinien razem z Biletem okazać ważny dokument poświadczający prawo do ulgi.  

32. Jeśli w Bilecie zostało wskazane konkretne miejsce pasażera, Pasażer powinien zająć przeznaczone miejsce w Autobusie. 

V. Prawa i obowiązki Dystrybutora biletów

34. Dystrybutor biletów powinien udostępniać w serwisie internetowym pozyskaną od przewoźników informację o połączeniach autobusowych, czasie odjazdu oraz wskazywać, który przewoźnik będzie świadczył usługę przewozu.

35. Dystrybutor biletów ma prawo, bez osobnego powiadomienia, do zawieszenia lub zaprzestania sprzedaży biletów w serwisie internetowym www.autobusubilietai.lt.

36. Dystrybutor biletów ma prawo do korekty lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu udostępnienia w serwisie internetowym www.autobusubilietai.lt .

37. Ograniczenia, zawieszenia bez uprzedniego ostrzeżenia możliwości Pasażera do korzystania z serwisu internetowego lub, w osobnych przypadkach, usunięcia konta, jeśli Pasażer podejmuje próby zakłócenia pracy lub stabilnego działania serwisu. 

38. Dystrybutor biletów zobowiązuje się do przekazania dla Przewoźnika konkretnego połączenia informacji o kupionych przez Pasażera Biletach.

VI. Odpowiedzialność Stron

39. Każda strona ponosi odpowiedzialność za wykonanie przypisanych niniejszym Regulaminem zobowiązań.

40. Odpowiedzialność Dystrybutora biletów nie obejmuje zapewnienia jakości usług konkretnego przewoźnika, wynagrodzenia szody z tytułu nienależytego przewozu, opóźnień Autobusów, nieprzewidzianych zmian trasy lub innych doświadczonych przez Pasażerów niedogodności, które zostały spowodowane przez wykonanie usługi przewozu. W sprawie wyrównania poniesionej w trakcie podróży szkody Pasażer powinien zwrócić się do wskazanego w bilecie konkretnego przewoźnika.

41. Jeśli z powodu niezależnych od Pasażera okoliczności Bilet nie został wygenerowany lub wysłany do Pasażera, Dystrybutor biletów jest odpowiedzialny za zwrot zapłaconych pieniędzy na rachunek Klienta.

42. W przypadkach nieujętych niniejszym regulaminem, Strona, z której winy zostały poniesione szkody, powinna zgodnie z ustawodawstwem wyrównać straty lub szkody poszkodowanej strony.

43. Dystrybutor biletów nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług Przewoźnika, nie wyświadczone i/lub nienależycie wyświadczone usługi, odwołane wydarzenie.

VII. Informowanie pasażera i wykorzystanie danych osobowych

44. Zapoznając się z niniejszym Regulaminem Pasażerowie zostają powiadomieni, że udostępnione przez nich dane osobowe zostaną wykorzystane do zakupu Biletów (realizacji relacji stron umowy).

45. Kupującemu Bilet Pasażerowi może być złożona propozycja wyrażenia zgody na wykorzystanie jego danych osobowych w celu dalszego informowania lub marketingu bezpośredniego.

46. Nieodłączną częścią niniejszego Regulaminu jest zatwierdzona przez UAB Kautrapolityka prywatności.

VIII. Pozostałe postanowienia

47. Niniejszy Regulamin podlega prawu Republiki Litewskiej.

48. Wszelkie spory, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, są rozwiązywane w drodze negocjacji.  W przypadku braku porozumienia, spory są rozwiązywane zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej.