Bilet rodzinny

Kautra i Eurolines prezentuje BILET RODZINNY i zachęca rodziny do podróżowania autobusami nawet o 40% taniej. Wszystkie połączenia, na które można nabyć BILET RODZINNY, oznaczono piktogramem .

  • Do nabycia BILETU RODZINNEGO uprawniona jest grupa 3-6 osób, w tym 1-2 osób dorosłych i przynajmniej jednego dziecka w wieku do lat 18.
  • Za osoby dorosłe uznaje się osoby powyżej 18 roku życia.
  • Za dzieci uznaje się osoby poniżej 18 roku życia. Przed odjazdem należy okazać kierowcy dokument stwierdzający wiek dziecka.
  • BILET RODZINNY uznaje się za nieważny, jeżeli grupa pasażerów, która z niego korzysta, nie odpowiada definicji rodziny.
  • Zwrot BILETU RODZINNEGO następuje na zasadach ogólnych. Nie jest możliwy zwrot biletu jednego pasażera, którego obejmuje BILET RODZINNY – zwrócić można wyłącznie wszystkie bilety.
  • Zmiana terminu ważności BILETU RODZINNEGO następuje na zasadach ogólnych. Nie jest możliwa zmiana terminu ważności biletu jednego pasażera, którego obejmuje BILET RODZINNY – termin ważności może zostać zmieniony wyłącznie dla wszystkich biletów jednocześnie. 
  • Do korzystania z upustu w ramach BILETU RODZINNEGO są uprawnieni obywatele Republiki Litewskiej, obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz członkowie rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadający karty pobytu członka rodziny obywatela Unii. Upust przysługuje również cudzoziemcom lub osobom bez obywatelstwa, które posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Republice Litewskiej, a także  cudzoziemcom  lub osobom bez obywatelstwa, które mają wydane przez Republikę Litewską zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta UE.