Bilietų pirkimo taisyklės

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Autobusas – Vežėjo naudojama transporto priemonė Keleivių vežimui nustatytais reguliaraus susiekimo ir kitais Vežėjų siūlomais užsakomaisiais reisais.  

2. Keleivis – kelionės autobusu bilietą interneto svetainėje www.autobusubilietai.lt įsigijęs asmuo, kuris naudojasi Autobusais vykdamas pasirinktu maršrutu bei taip pat naudojasi kitomis Vežėjo teikiamomis paslaugomis.

3. Bilietas – keleivio vežimo sutartį tarp Keleivio ir Vežėjo patvirtinantis dokumentas, kuris išsiunčiamas Keleiviui jo nurodytu elektroninio pašto adresu ar pateikiamas keleiviui išsisaugoti, Keleiviui užsisakius ir apmokėjus kelionės Autobusu bilietą interneto svetainėje www.autobusubilietai.lt. 

4. Bilietų platintojas – uždaroji akcinė bendrovė „Kautra“, administruojanti interneto svetainę www.autobusubilietai.lt ir teikianti bilietų pardavimo tarpininko paslaugas tarp Keleivio ir Vežėjo. 

5. Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius, krovinius bei bagažą. Informacija apie tai, koks vežėjas veš Keleivius nurodoma Internetinėje svetainėje prieš perkant Bilietą ir Keleivio įsigytame Biliete. 

6. Bilietų pirkimo taisyklės arba Taisyklės – šios Bilietų pirkimo taisyklės, kurios nustato šalių teises ir pareigas ir atsakomybę Keleiviui įsigyjant Bilietą. Taisyklės neapima ir nenustato konkretaus Vežėjo taikomų keleivių vežimo sąlygų ir taisyklių. 

7. Interneto svetainė - www.autobusubilietai.lt, kurioje talpinama informacija Keleiviams apie keliones autobusu, Keleiviams taikomas vežimo sąlygas, Bilietų įsigijimą ir kitą informaciją susijusią su Keleivių vežimu. 

8. Privatumo politika – Bilietų platintojo taikomos asmens duomenų taisyklės, kurios naudojamos interneto svetainėje www.autobusubilietai.lt įsigyjant Bilietus ir yra laikomos neatskiriama šių Taisyklių dalimi. Su privatumo politika galima susipažinti paspaudus nuorodą – privatumo politika. 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

9. Šios bilietų pirkimo taisyklės nustato keleivio bilietų įsigijimo ir naudojimo sąlygas, keleiviui įsigyjant bilietus interneto svetainėje www.autobusubilietai.lt. 

10. Šios Taisyklės yra neatskiriama Keleivio įsigyjamo Bilieto dalis, nustatanti Keleivio ir Bilietų platintojo sutartinius įsipareigojimus. 

11. Prieš įsigydamas Bilietą, Keleivis privalo būti susipažinęs su Taisyklėmis, kurios yra viešai skelbiamos internetinėje svetainėje www.autobusubilietai.lt, ir kurios Keleiviui buvo pateiktos susipažinti prieš jam įsigyjant Bilietą. Keleivis, susipažinęs su taisyklėmis, tai pažymi elektroninėje Bilieto pirkimo formoje, kurioje yra nuoroda „Su bilietų pirkimo taisyklėmis susipažinau“.  

III. BILIETŲ ĮSIGIJIMO, NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

12. Įsigyti kelionės bilietus interneto svetainėje www.autobusubilietai.lt galima dviem būdais:

- Užsiregistravus sistemoje, t.y. susikūrus vartotoją ir prisijungus su savo slaptažodžiu.

- Neužsiregistravus sistemoje, t.y. nesusikūrus vartotojo paskyros gaunant Bilietus į nurodytą Keleivio nurodytą elektroninį paštą.

13. Kiekvienas Keleivis prieš įsigydamas Bilietą turi įvesti visus prašomus asmens duomenis

(vardą ir pavardę bei el. pašto adresą) bei patvirtinti sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų

tvarkomi siekiant tinkamai suteikti Bilietų pardavimo paslaugą, vykdant sutartinius įsipareigojimus tarp Keleivio ir Bilietų platintojo. Jeigu Keleivis nesutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi Bilietų pardavimo ir su tuo susijusių paslaugų teikimo tikslu, jis negali įsigyti bilietų internetu.

14. Įsigyti Bilietai sukuriami Keleiviui atlikus apmokėjimą. Bilietus galima išsisaugoti ar atsispausdinti iš sistemos arba gavus Bilietą elektroniniu paštu.

15. Keleivis turi sumokėti  už pasirinktus bilietus per 30 minučių nuo mygtuko Pirkti  paspaudimo. Nesumokėjus per nurodytą laiką, Keleivio pasirinktas Bilietas nesaugomas ir nerezervuojamas. 

16. Bilietų platintojo teikiama Bilietų įsigijimo paslauga laikoma suteikta tinkamai nuo to momento, kai Keleivis įgyja galimybę atsispausdinti ar išsisaugoti nusipirktą Bilietą. 

17. Bilietų platintojas neatsako už registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau

pateiktą neteisingą, netikslią Kliento informaciją ir dėl to atsiradusias pasekmes, pavyzdžiui negautą Bilietą dėl neteisingai nurodyto elektroninio pašto adreso.

18. Bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą ir tik važiuoti su Biliete nurodytu Vežėju, nustatyta data ir laiku. Keleivis neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto ar pats jį kopijuoti ar kitaip dauginti. Bilieto nukopijavimo atveju važiuoti turi teisę asmuo, pirmas pateikęs Bilietą bilietų kontrolę ir patikrinimą atliekančiam Autobuso vairuotoju. Kopijuoti Bilietus griežtai draudžiama. Už šio draudimo pažeidimą arba bandymą tai daryti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka.

19. Bilietą su valstybės kompensuojama nuolaida (ar taikoma kompensacija) turi teisę įsigyti tik Keleivis, kuris turi galiojantį dokumentą (teisinį pagrindą), suteikiantį teisę važiuoti pasinaudojant kainos lengvata. Įsigijus bilietą su nuolaida, tačiau bilietų kontrolę ir patikrinimą atliekančiam Autobuso vairuotojui nepateikus galiojančio dokumento originalo, kuris įrodo teisės pasinaudoti lengvata buvimą, Keleivis negali pasinaudoti Bilietu su lengvata ir negali primokėti kainos skirtumo iki pilnos bilieto kainos. Informacija apie bilietams taikomas valstybės kompensuojamas nuolaidas pateikiama Interneto svetainėje www.ltsa.lt

20. Keleivis turi teisę pakeisti nusipirkto Bilieto vykimo datą ar laiką, jei toks pakeitimas techniškai galimas (yra laisvų vietų ir pan.) ir sistema leidžia atlikti keitimą.

21. Nusipirkus Autobuso Bilietą kelionei Lvovo ir Kijevo maršrutais, keisti kelionės datą galima likus ne mažiau nei 24 valandoms iki biliete nurodyto išvykimo laiko.

22. Bilietai pirkti internetu, gali būti grąžinami tik internetinėje svetainėje. 

23. Bilietai grąžinami tik esant šioms sąlygoms:

23.1. Jei kelionės atsisakoma likus ne mažiau kaip 30 minučių iki biliete nurodyto vykimo laiko -  grąžinama 80% Bilieto kainos.

23.2. Atsisakius kelionės po bilietų pardavimo nutraukimo momento į atitinkamą reisą, Keleivis turi teisę grąžinti bilietą pateikęs prašymą internetu. Prašymas gali būti patenkinamas tik tada, kai Keleivis negalėjo pasinaudoti kelione dėl vežėjo kaltės, įvykusio nelaimingo atsitikimo ar ligos ir pateikus nelaimingą atsitikimą ar ligą įrodančius dokumentus Sprendimas dėl grąžinimo priimamas įvertinus kiekvieną atvejį individualiai. 

23.3. Tuo atveju, jei buvo pirktas Bilietas kelionei pirmyn ir atgal, Bilietą galima grąžinti visą arba tik kelionei atgal. Grąžinant Bilietą kelionei atgal, Keleiviui grąžinama 80% atgalinio bilieto kainos (atgalinio bilieto kaina yra lygi bilieto pirmyn-atgal kaina minus bilieto į vieną pusę kaina). Grąžinus Bilietą atgal, bilieto pirmyn grąžinti neįmanoma.

24. Pinigai už grąžintus Bilietus per 7 (septynias) darbo dienas pervedami į bilieto pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas pirkimas. 

25. Bilietai, kurie buvo pirkti taikant specialią akciją arba pažymėti „Promo“ ženklu, nekeičiami ir negrąžinami.

IV. KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

26. Prieš atlikdamas Bilieto pirkimo veiksmus Interneto svetainėje, Keleivis privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles, įsitikinti, jog Bilietų įsigijimo sąlygos jam yra suprantamos ir priimtinos tik tada atlikti mokėjimą už Bilietą. 

27. Keleiviui yra žinoma, kad skirtingi Vežėjai gali taikyti skirtingus reikalavimus vežimo paslaugai, todėl Keleivis įsipareigoja susipažinti su konkretaus vežėjo, kurio paslaugomis jis naudojasi, taikomomis taisyklėmis, kurios pateikiamos konkretaus vežėjo interneto svetainėje ar kitu vežėjo pasirinktu būdu. 

28. Bilieto pirkimo metu, Keleivis privalo teisingai nurodyti Keleivio ir kitus reikalingus duomenis Bilieto įsigijimui ir teisingai pasirinkti taikytinas nuolaidas (jei nuolaidos taikomos). 

29. Už perkamą Bilietą turi būti sumokama per 30 minučių nuo patekimo į bilieto pirkėjo elektroninės bankininkystės puslapį.

30. Keleivis privalo atsispausdinti ar kitaip išsaugoti (pavyzdžiui išmaniajame telefone ar planšetėje) Bilietą, pateikti jį bilietų patikrinimą atliekančiam vairuotojui ar kontroliuojančiam asmeniui (pareigūnui) ir saugoti jį visos kelionės metu.

31. Tuo atveju, jei Bilietas buvo pirktas taikant valstybės kompensuojamą lengvatą ar nuolaidą, Keleivis privalo kartu su Bilietu pateikti teisę į lengvatą suteikiančio dokumento originalą.  

32. Jei Biliete nurodyta konkreti keleivio vieta, Keleivis privalo užimti jam skirtą vietą Autobuse.  

V. BILIETŲ PLATINTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

34. Bilietų platintojas privalo Interneto svetainėje skelbti iš vežėjų gautą informaciją apie autobusų maršrutus, jų išvykimo laiką ir nurodyti, koks konkretus vežėjas teiks keleivių vežimo paslaugą.

35. Bilietų platintojas turi teisę be atskiro įspėjimo sustabdyti arba nutraukti bilietų platinimą interneto svetainėje www.autobusubilietai.lt. 

36. Bilietų platintojas turi teisę pakeisti ar papildyti šias Taisykles. Pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.autobusubilietai.lt dienos. 

37. Be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Keleivio galimybę naudotis Interneto svetaine arba atskirais atvejais panaikinti jo registraciją, jei Keleivis bando pakenkti Interneto svetainės darbui ar jos stabiliam veikimui. 

38. Bilietų platintojas įsipareigoja perduoti informaciją konkretus maršruto Vežėjui apie Keleivio įsigytus Bilietus. 

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

39. Kiekviena šalis yra atsakinga už šiose Taisyklėse jai priskirtų įsipareigojimų vykdymą. 

40. Bilietų platintojo atsakomybė neapima konkretaus vežėjo teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, žalos dėl netinkamo vežimo atlyginimo, Autobusų vėlavimų, nenumatytų maršrutų pakeitimų ar kitų Keleivių patirtų nepatogumų atlyginimo, kuriuos lėmė vežimo paslaugos vykdymas. Dėl kelionės metu patirtos žalos atlygimo Keleivis privalo kreiptis į biliete nurodytą paslaugą teikusį konkretų vežėją. 

Jeigu dėl nuo Keleivio nepriklausančių aplinkybių Bilietas nebuvo sukurtas ir nebuvo išsiųstas Keleiviui, bilietų platintojas atsako už sumokėtų pinigų grąžinimą į Keleivio sąskaitą.

42. Šiose taisyklėse neaptartais atvejais, Šalis dėl kurios kaltės buvo patirti nuostoliai, privalo įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nukentėjusiajai šaliai jos patirtus nuostolius ar žalą. 

43. Bilietų platintojas neatsako už Vežėjo paslaugų kokybę, nesuteiktas ir/ar netinkamai suteiktas paslaugas, neįvykusį renginį.

VII. KELEIVIO INFORMAVIMAS IR ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

44. Susipažindami su šiomis Taisyklėmis Keleiviai yra informuojami, jog jų pateikti asmens duomenys bus naudojami vykdant Bilietų įsigijimą (sutartinių šalių santykių įgyvendinimui). 

45. Keleiviui, perkančiam Bilietą, gali būti pasiūlyta sutikti, jog jo asmens duomenys būtų naudojami jo tolimesniam informavimui ar tiesioginei rinkodarai. 

46. Pirkdami bilietą keleiviai sutinka, jog po kelionės jiems elektroniniu paštu būtų atsiųsta apklausa su prašymu įvertinti teikiamą paslaugų kokybę.

47. Šių taisyklių neatskiriama dalis yra UAB „Kautra“ patvirtinta privatumo politika.

VIII. KITOS NUOSTATOS

48. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

49. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IX NUOLAIDOS KELEIVIAMS

50. Teisę naudotis transporto lengvatomis turi:

  • Lietuvos Respublikos piliečiai;
  • kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
  • Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių šeimos nariai, turintys Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;
  • užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.