Pirkšanas līgums

1. Vispārējie noteikumi

Šis Pirkšanas un pārdošanas līgums (turpmāk – LĪGUMS) ir dokuments, kas nosaka Pircēja, kas pārstāv visus pasažierus, kuriem pērk biļetes (turpmāk – PIRCĒJS), un Slēgtās akciju sabiedrības „Kautra”, kas pārstāv visus pārvadātājus, kuru biļetes tiek pārdotas interneta veikalā (turpmāk - PĀRDEVĒJS), savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, PIRCĒJAM iegādājoties biļetes portālā autobusubilietai.lt (turpmāk - INTERNETA VEIKALS)

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

2.1. Līgums starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad PIRCĒJS paraksta šo līgumu, nospiežot pogu „Pirkt”, tādejādi apstiprinot izvēlēto biļešu iegādi. Tūlīt pēc pogas nospiešanas pircējs tiek novirzīts uz viņa izvēlētās bankas interneta bankas sistēmu, kurā tiek veikta apmaksa.
2.2. Katrs līgums, kas tiek noslēgts starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU, tiek glabāts interneta veikalā.

3. PIRCĒJAM ir tiesības

3.1. Pirkt biļetes šajā līgumā noteiktā kārtībā.
3.2. Braukt ar autobusu ceļu starp biļetē norādīto izbraukšanas pieturu un gala pieturu norādītā laikā un norādītā maršrutā. Katra apmaksātā biļete tiek iekļauta pasažieru sarakstā un nodota autobusa ekipāžai.
3.3. Atdot atpakaļ nopirktās biļetes saskaņā ar šī līguma 7. daļu.
3.4. Mainīt izbraukšanas datumu. Datumu var mainīt tikai vienreiz.
3.5. Iesniegt sūdzību interneta veikala administrācijai 7 kalendāro dienu laikā no atgadījuma. Administrācijas kontakti norādīti vietnes sadaļā „Kontakti”.
3.6. Bez maksas pārvadāt vienu līdz 5 kg smagu rokas bagāžas vienību autobusa salonā un vienu bagāžas vienību, kuras kopējā augstuma, garuma un platuma summa nepārsniedz 200 cm, bet svars nav lielāks par 25 kg, autobusa bagāžas nodalījumā. 

4. PIRCĒJS apņemas:

4.1. Pērkot biļeti, piekrist šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem, tos ievērot.
4.2. Pareizi norādīt visus datus, kas jāiesniedz interneta veikalam.
4.3. Pareizi izvēlēties cenu atlaides pērkamajām biļetēm. Biļeti, kas nopirkta par cenu ar atlaidēm, ir tiesības izmantot tikai tam pasažierim, kam ir attiecīga apliecība vai cits dokuments, kas dod tiesības braukt ar autobusu par cenu ar atlaidēm. Piemaksāt cenas starpību biļetei līdz pilnai vērtībai, ja biļete pirkta par atlaides cenu, NAV IESPĒJAMS.
4.4. Samaksāt par izvēlētajām biļetēm 30 minūšu laikā no brīža, kad ir pircējs novirzīts uz interneta bankas vietni.
4.5. Izdrukāt biļeti un glabāt to visu brauciena laiku.
4.6. Iekāpjot autobusā, uzrādīt autobusa vadītājam biļeti, personas identifikācijas dokumentu un dokumentus, kas dod tiesības braukt par cenu ar atlaidēm. Visiem šiem dokumentiem ir jābūt klāt visu brauciena laiku, tie jāuzrāda amatpersonām, kas veic kontroli.
4.7. Ieņemt tikai biļetē norādīto vai autobusa personāla ierādīto vietu.
4.8. Starptautiska brauciena laikā nodot autobusa personālam turpbrauciena kuponu, atpakaļbrauciena kuponu (ja brauciens ir abos virzienos), bet pasažiera kuponu atstāt sev un glabāt līdz brauciena beigām.
4.9. Rezervēt vietu interneta veikalā atpakaļbraucienam, ja biļete tika nopirkta ar brīvu atpakaļbrauciena datumu.

5. PĀRDEVĒJAM ir tiesības

5.1. Ja rodas svarīgi apstākļi, uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, par to nepaziņojot PIRCĒJAM.
5.2. Vienpusēji grozīt šo noteikumu nosacījumus.
5.3. Atcelt uz laiku rezervētās biļetes, ja PIRCĒJS par tām nesamaksā 4.4. punktā noteiktā kārtībā.
5.4. Bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt PIRCĒJA iespējas izmantot interneta veikalu vai īpašos gadījumos anulēt viņa reģistrāciju, ja PIRCĒJS mēģina kaitēt interneta veikala darbam vai stabilai funkcionēšanai.
5.5. Autobusā nevest pasažieri, ja viņam ir biļete ar cenas atlaidi, bet viņš neuzrāda autobusa personālam attiecīgu dokumentu. Piemaksāt cenas starpību biļetei līdz pilnai vērtībai, ja biļete pirkta par atlaides cenu, NAV IESPĒJAMS.

6. PĀRDEVĒJS apņemas

6.1. Radīt visus apstākļus, lai PIRCĒJS pienācīgi varētu izmantot interneta veikalu.
6.2. Nodrošināt biļetes un tās ierakstīt autobusa pasažieru sarakstā, ja pienācīgi izpildīti 4.4. punktā norādītie nosacījumi.
6.3. Nodrošināt, lai pasažierim tiktu sniegts pārvadāšanas pakalpojumus, ja biļete iekļauta autobusa pasažieru sastāvā. Katra apmaksātā biļete tiek iekļauta pasažieru sarakstā un nodota autobusa ekipāžai.

7. Biļešu atdošana atpakaļ

7.1. Biļetes atpakaļ var atdot tikai interneta veikalā.
7.2. Nauda 5 darba dienu laikā tiek ieskaitīta atpakaļ kontā, no kura pirkums tika apmaksāts.
7.3. Biļešu atpakaļ atdošanas nosacījumi:
7.3.1. Ja pasažieris atsakās no brauciena līdz biļešu pārdošanas pārtraukšanas brīdim uz attiecīgo reisu, tiek atmaksāti 80 % no cenas.
7.3.2. Ja pasažieris atsakās no brauciena pēc biļešu pārdošanas pārtraukšanas brīža uz attiecīgo reisu, pircējam ir tiesības atdot biļeti, iesniedzot iesniegumu internetā. Iesniegums tiek pieņemts tikai tad, ja pasažieris braucienu nevarēja izmantot pārvadātāja vainas, nelaimes gadījuma vai slimības dēļ. Lēmums tiek pieņemts individuāli.
7.3.3. Biļeti, kas iegādāta braucienam turp un atpakaļ, var atdot atpakaļ vai nu visu, vai tikai tās atpakaļbrauciena daļu.
7.4.3. Atdodot atpakaļ atpakaļbrauciena biļeti, tiek atmaksāti 80 % no atpakaļbrauciena biļetes cenas (atpakaļbrauciena biļetes cena ir turp-atpakaļ biļetes cena mīnus biļetes cena uz vienu pusi).

8. Atbildība

8.1. PIRCĒJS ir pilnīgi atbildīgs par iesniegto datu pareizību. Ja PIRCĒJS datu reģistrācijas formā neiesniedz precīzus datus, PĀRDEVĒJS nav atbildīgs par sekām, kas tādēļ radušās.
8.2. PIRCĒJS atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu.
8.3. Ja rodas kaitējums, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus LR civilkodeksā noteiktā kārtībā.
8.4. Par zaudējumiem, kas radušies brauciena laikā, atbildību nes pārvadātājs. Biļešu tigrotājs nenes tiešu atbildību par zaudējumiem, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ.

9. Informācijas nosūtīšana

9.1. PĀRDEVĒJS visus paziņojumus sūta uz PIRCĒJA norādīto elektroniskā pasta adresi.
9.2. PIRCĒJS visus paziņojumus un jautājumus sūta uz PĀRDEVĒJA interneta veikala sadaļā „Kontakti” norādīto adresi vai elektronisko pastu.

10. Noslēguma noteikumi

10.1. Šiem noteikumiem tiek piemērotas Lietuvas Republikas tiesības.
10.2. Visas nesaprašanās, kas radušās par šo noteikumu izpildi, ir jārisina sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi jārisina Lietuvas Republikas likumos noteiktā kārtībā.