Piletite ostmise reeglid

I. Üldmõisted

1. Buss – kindlatel regulaarsetel marsruutidel ja muudel Vedaja pakutud tellitud reisidel Reisijate veoks Vedaja kasutatav transpordivahend. 

2. Reisija – bussipileti Interneti veebilehel www.autobusubilietai.lt reisiks soetanud isik, kes kasutab Bussi valitud marsruudil sõitmiseks ning kes lisaks sellele kasutab ka muid Vedaja osutatavaid teenuseid.

3. Pilet – Reisija ja Vedaja vahel sõlmitud reisija vedamise lepingut kinnitav dokument, mis saadetakse Reisijale tema nimetatud elektroonilise posti aadressile või esitatakse Reisijale säilitamiseks, kui ta tellib ja tasub Bussipileti eest Interneti veebilehel www.autobusubilietai.lt.

4. Piletilevitaja – Interneti veebilehte www.autobusubilietai.lt haldav ja Reisija ning Vedaja vahel piletimüügi vahendaja teenuseid osutav piiratud vastutusega aktsiaselts Kautra.

5. Vedaja – seadustega sätestatud korras registreeritud ettevõte, millel on õigus vedada reisijaid, veoseid ja pagasit. Informatsioon selle kohta, milline vedaja veab Reisijaid, on märgitud enne Pileti ostmist Interneti veebilehele ja ka Reisija ostetud Piletile.

6. Piletite ostmise reeglid või Reeglid – käesolevad Piletite ostmise reeglid, mis sätestavad poolte õigused ja kohustused ning vastutuse Reisija ees Pileti soetamisel. Reeglid ei hõlma ega ei sätesta konkreetse Vedaja rakendatavaid veotingimusi ega -reegleid.

7. Interneti veebileht - www.autobusubilietai.lt, kuhu paigutatakse Reisijate jaoks teavet bussireiside, reisijatele rakendatavate veotingimuste ja Piletite soetamise korra kohta ning muud Reisijate veoga seotud teavet.

8. Privaatsuspoliitika – Piletite levitaja rakendatavad isikuandmete reeglid, mida kasutatakse Piletite ostmisel Interneti veebilehel www.autobusubilietai.lt ja mis on nende Reeglite lahutamatu osa. Privaatsuspoliitikaga saab tutvuda klikkides viitel – privaatsuspoliitika.

II. Üldsätted

9. Käesolevad piletite ostmise reeglitega on sätestatud sõidupiletite ostmise ja kasutamise tingimused, mis on kehtivad siis, kui reisija soetab piletid Interneti veebilehel www.autobusubilietai.lt.

10. Need Reeglid on Reisija soetatud Pileti lahutamatu osa, mis määravad kindlaks Reisija ja Piletilevitaja lepingulised kohustused.

11. Enne Pileti soetamist on Reisija kohustatud tutvuma Reeglitega, mis on avaldatud Interneti veebilehel www.autobusubilietai.lt ja mis esitati Reisijale tutvumiseks enne Pileti soetamist. Kui reisija on reeglitega tutvunud, siis märgib ta selle Piletiostu elektroonilisele vormile, kus on selleks spetsiaalne viide „Olen Pileti ostureeglitega tutvunud“. 

III. Piletite soetamise, kasutamise ja tagastamise kord

12. Sõidupileteid saab Interneti veebilehel www.autobusubilietai.lt soetada kahel viisil:

- Süsteemis registreerudes, so luues tarbijakonto ja sisenedes süsteemi oma parooliga.

- Süsteemis mitte registreerudes, so tarbijakontot loomata, saades Piletid Reisija nimetatud elektroonilise posti aadressile.

13. Enne Pileti soetamist peab iga Reisija sisestama kõik palutud isikuandmed (eesnime, perekonnanime ning e-posti aadressi) ning kinnitama nõusoleku, et tema isikuandmeid töödeldaks Piletite müügiteenuse nõuetekohaseks täitmiseks ja Reisija ning Piletilevitaja vaheliste kohustuste täitmiseks. Kui Reisija ei ole nõus, et tema andmeid töödeldaks Piletite müügi ja sellega seotud teenuste osutamise eesmärgil, siis ei saa ta pileteid Internetist osta.

14. Soetatud Piletid luuakse pärast seda, kui Reisija on Piletite eest tasunud. Piletid võib salvestada või süsteemist või elektroonilisest postist välja trükkida.

15. Reisija peab tasuma valitud piletite eest 30 minuti jooksul pärast seda, kui ta on vajutanud viitele Ostmine. Kui selle aja jooksul tasutud ei ole, siis Reisija valitud Pilet tühistatakse ja seda talle ei reserveerita.

16. Piletite levitaja poolt osutatud Piletite soetamise teenus loetakse nõuetekohaselt teostatuks sellest hetkest, kui Reisija saab võimaluse ostetud Pilet välja trükkida või salvestada.

17. Piletite levitaja ei vastuta tarbija registreerumise, piletite tellimise ja nende eest tasumise ajal või hiljem Kliendi kohta esitatud ebaõige või ebatäpse teabe ja sellega seotud tagajärgede eest, näiteks valesti nimetatud elektroonilise posti aadressi tõttu saamata jäänud Pileti eest.

18. Piletit saab kasutada ainult üks kord ja ainult Piletile märgitud Vedajaga, kindlaks määratud kuupäeval ja kellaajal sõitmiseks. Reisija ei tohi anda teistele isikutele võimalust oma pileti kopeerimiseks või ise seda kopeerida või muul viisil paljundada. Pileti kopeerimise korral on sõitmise õigus sellel isikul, kes esitab esimesena Pileti kontrolli teostavale Bussijuhile. Piletite kopeerimine on rangelt keelatud. Selle keelu rikkumise või katsetamise seda teha korral vastutavad isikud LV seadustega sätestatud korras.

19. Riigi poolt hüvitatava soodustusega (või rakendatava kompensatsiooniga) Pileti soetamise õigus on ainult Reisijal, kellel on kehtiv dokument (õiguslik alus), mis annab talle õiguse sõita kasutades hinnasoodustust. Kui pilet on soetatud soodushinnaga, kuid Reisija ei esita piletite kontrolli teostavale bussijuhile kehtiva dokumendi originaali, mis tõendab Reisija õigust soodustust kasutada, siis ei või Reisija soodushinnaga Piletit kasutada ega ei või tasuda hinnavahet kuni täispileti hinnani. Informatsioon riigi poolt kompenseeritavate soodushinnaga piletite kohta on esitatud Interneti veebilehel www.ltsa.lt.

20. Reisijal on õigus muuta ostetud Pileti väljasõidu kuupäeva või kellaaega, kui taoline muutmine on tehniliselt võimalik (bussis on vabu kohti jms) ja süsteem laseb taolist muutmist teha.

21. Kui ostetakse Bussipilet reisiks Lvovi ja Kiievi marsruutidel, siis saab reisi kuupäeva muuta kuni 24 tundi enne piletile märgitud väljasõidu aega.

22. Internetist ostetud pileteid saab tagastada ainult Interneti veebilehel. 

23. Reisija saab Pileteid tagastada ainult järgmistel tingimustel:

23.1. Kui reisist loobutakse mitte hiljem kui 30 minutit enne piletile märgitud väljasõidu aega, siis tagastatakse Reisijale 80% Pileti hinnast.

23.2. Kui reisist loobutakse pärast vastavale reisile piletite soetamist, siis on Reisijal õigus tagastada pilet esitades taotluse Internetis. Taotlus rahuldatakse ainult sel juhul, kui Reisija ei saanud reisi kasutada vedaja süül, õnnetusjuhtumi või haiguse tõttu ja kui ta esitab õnnetusjuhtumit või haigust tõendavad dokumendid. Raha tagastamise otsus võetakse vastu hinnates iga juhtumit individuaalselt. 

23.3. Kui reisiks osteti edasi-tagasi Pilet, siis saab tagastada kas terve Pileti või ainult tagasisõidupileti. Tagasisõidupileti tagastamisel tagastatakse reisijale 80% tagasisõidupileti hinnast (tagasisõidupileti hind määratakse kindlaks lahutades edasi-tagasi pileti hinnast ühe otsa pileti hind). Tagasisõidupileti tagastamisel ei ole edasisõidupileti tagastamine võimalik.

24. Tagastatud Piletite eest tagastatakse raha 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pileti ostnud isikule samale pangakontole, millelt piletite eest tasuti. 

25. Pileteid, mis osteti rakendades erisoodustust või mis olid tähistatud Promo märgiga, ümber ei vahetata ega tagasi ei võeta.

IV. Reisija õigused ja kohustused

26. Enne Interneti veebilehel Pileti ostmiseks vajalike toimingute teostamist, on Reisija kohustatud tähelepanelikult läbi lugema käesolevad Reeglid, veenduma, et Pileti soetamise tingimused on talle arusaadavad ja vastuvõetavad ning tasuma Pileti eest alles pärast seda.

27. Reisija on teadlik, et erinevad Vedajad võivad rakendada erinevaid nõudeid vedamisteenuse osutamiseks, seepärast on Reisija kohustatud tutvuma konkreetse vedaja, kelle teenuseid ta kasutab, kohaldatavate reeglitega, mis on avaldatud konkreetse vedaja Interneti veebilehel või muul vedaja valitud viisil.

28. Pileti ostmise ajal on Reisija kohustatud õigesti ära märkima Reisija andmed ja muud Pileti soetamiseks vajalikud andmed ning valima õigesti rakendatavad soodustused (kui soodustusi rakendatakse).

29. Ostetava Pileti eest tuleb tasuda 30 minuti jooksul pärast sisenemist piletit soetava ostja internetipanga leheküljele.

30. Reisija on kohustatud Pileti kas välja trükkima või salvestama selle muul viisil (näiteks nutitelefoni või tahvelarvutisse) ning esitama selle kas piletite kontrolli teostavale bussijuhile või teisele isikule (ametnikule) ja hoidma alles reisi lõpuni.

31. Sel juhul, kui Pilet osteti rakendades riigi poolt hüvitatavat soodustust või allahindlust, on Reisija kohustatud esitama koos Piletiga soodustuse kasutusõigust kinnitava dokumendi originaali.  

32. Kui Piletile on märgitud reisija konkreetne istekoht, siis on reisija kohustatud istuma bussis talle määratud kohale.  

V. Piletite levitaja õigused ja kohustused

34. Piletilevitaja on kohustatud avaldama Interneti veebilehel vedaja käest saadud teabe busside marsruutide ja nende väljumisaegade kohta ning nimetama milline konkreetne vedaja hakkab reisijale vedamisteenust osutama.

35. Piletilevitajal on õigus peatada või katkestada ilma eraldi esitatud hoiatuseta piletite levitamine Interneti veebilehel www.autobusubilietai.lt.

36. Piletilevitajal on õigus muuta või täiendada neid Reegleid. Muudetud reeglid jõustuvad nende avaldamise Interneti veebilehel www.autobusubilietai.ltpäevast.

37. Ilma eelneva etteteatamiseta piirata või peatada Reisijale Interneti veebilehe kasutamise võimalus või tühistada üksikutel juhtudel tema registreerimine, kui Reisija üritab kahjustada Interneti veebilehe tööd või selle stabiilset toimimist. 

38. Piletilevitaja kohustub edastama konkreetse marsruudi Vedajale teabe Reisija soetatud Piletite kohta.

VI. Poolte vastutus

39. Kumbki pool on vastutav neis Reeglites sätestatud oma kohustuste täitmise eest.

40. Piletilevitaja ei ole vastutav konkreetse vedaja poolt osutatavate teenuste kvaliteedi tagamise ega nõuetele mittevastava veoga seotud kahjude hüvitamise, busside hilinemiste, marsruutide ettenägematute muutmiste või muude Reisijatele põhjustatud ebamugavuste hüvitamise eest, mille tekkimise põhjuseks on vedaja teenuste täitmine. Reisi käigus saadud kahjude hüvitamiseks on Reisija kohustatud pöörduma piletile märgitud konkreetse veoteenuseid osutanud vedaja poole.

Kui Reisijast mitteolenevatel asjaoludel ei ole Piletit loodud ega Reisijale saadetud, siis vastutab piletilevitaja tasutud raha tagastamise eest Reisija pangakontole.

42. Nende Reeglitega sätestamata juhtudel on Pool, kelle süül on kahjud tekkinud, kohustatud hüvitama kannatada saanud poolele tema saadud kahjud või kahjumid seadustega sätestatud korras.

43. Piletilevitaja ei vastuta Vedaja teenuste kvaliteedi eest, mitte osutatud ja/või nõuetele mitte vastavalt osutatud teenuste ega ürituse mitte toimumise eest. 

VII. Rreisijate teavitamine ja isikuandmete kasutamine

44. Reeglitega teavitatakse Reisijaid sellest, et nende esitatud isikuandmeid kasutatakse Piletite soetamise täitmiseks (poolte lepingujärgsete kohustuste täitmiseks).

45. Piletit ostvale Reisijale soovitatakse nõustuda sellega, et tema isikuandmeid kasutatakse edaspidise teavitamise või otsese turunduse eesmärgil.

46. Nende reeglite lahutamatuks osaks on UAB Kautra kinnitatud privaatsuspoliitika. 

VIII. Muud sätted

47. Nendele reeglite kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.

48. Kõik nende reeglite täitmisega seotud lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega sätestatud korras.