Ostuleping

1. Üldsätted
See Ostu – Müügi leping (edaspidi „LEPING“) on dokument, mis sätestab Ostja, kes esindab ka kõiki reisijaid, kellele ostab piletid (edaspidi – „OSTJA“) ja UAB „Kautra“, kes esindab kõiki vedajaid, kelle pileteid müüakse veebikaupluses (edaspidi – „MÜÜJA“) omavahelisi õigusi, kohustusi ja vastutust, kui OSTJA ostab pileteid portaalis autobusubilietai.lt  (edaspidi – „E-KAUPLUS“)
2. Ost- müügi lepingu sõlmimine
2.1. Leping OSTJA ja MÜÜJA vahel peetakse sõlmituks alates momendist, kui OSTJA allkirjastas selle lepingu - klikkides nupule „Osta“, kinnitab valitud pileti ostmise. Kohe pärast nupule vajutamist suunatakse ostja valitud panga e-panganduse süsteemi, kus teostatakse maksmine. 
2.2 Iga MÜÜJA ja OSTJA vahel sõlmitud lepingut säilitatakse e-kaupluses.

3. OSTJAL on õigus
3.1 Osta pileteid selles lepingus sätestatud korras. 
3.2. Sõita bussiga piletil näidatud väljumis- ja saabumispeatuste vahel, näidatud ajal ja näidatud marsruudil. Iga makstud pilet kantakse reisijate nimekirja ja esitatakse bussi meeskonnale. 
3.3 Tagastada pileteid selle lepingu 7 osas kirjeldatud viisil. 
3.4 Muuta väljasõiduaega. Seda võib muuta vaid üks kord. 
3.5 7 kalendripäeva jooksul peale sündmust esitada kaebus e-kaupluse administratsioonile. Administratsiooni kontaktid on näidatud kodulehe osas „Kontaktid“. 
3.6 Vedada bussi salongis tasuta ühte käsipagasit kuni 5 kg ja ühte pagasiühikut bussi pagasiruumis, mille kõrguse, pikkuse ja laiuse summa ei ületa 200 cm ja kaal 25 kg.

4. OSTJA kohustub
4.1 Piletit ostes nõustuma käesolevate ostu-müügi eeskirjadega ja kohustub nendest kinni pidama. 
4.2 Näitama e-kaupluses nõutavad kõik õiged andmed. 
4.3 Valima ostetavatele piletitele õiged hinnaalandused. Soodushinnaga ostetud piletit võib kasutada vaid reisija, kes omab vastavat tunnistust või muud dokumenti, mis annab õiguse sõita bussiga soodushinnaga. Soodushinnaga ostetud pileti hinnavahe maksmine kuni täishinnani POLE LUBATUD.
4.4 Maksma valitud piletite eest 30 minuti jooksul, alates e-panganduse veebilehele suunamisest. 
4.5 Trükkima pileti välja ja hoidma alles kuni reisi lõpuni. 
4.6 Bussi sisenedes esitama juhile pileti, isikut tõendava dokumendi ja soodushinnaga ostetud pileti puhul soodustuse kasutamise õigust tõendava dokumendi. Kõik need dokumendid peab omama enda juures kogu reisi kestel ja esitama nõudmise korral kontrollivatele ametiisikutele. 
4.7 Hõivama ainult piletis või bussipersonali poolt näidatud istekoha. 
4.8 Rahvusvahelise reisi korral andma bussi personalile edasireisi kupongi, tagasireisi kupongi (kui edasi-tagasi reis), aga reisija kupongi jätma endale ja hoidma alles kuni reisi lõpuni. 
4.9 Reserveerima e-kaupluses koha tagasireisile, kui pilet oli ostetud lahtise tagasisõidukuupäevaga.

5. MÜÜJAL on õigus
5.1 Tähtsatel asjaoludel võib ajutiselt või alatiselt katkestada e-kaupluse töö, sellest OSTJALE teatamata. 
5.2 Ühepoolselt muuta nende eeskirjade tingimusi. 
5.3 Kustutada ajutiselt reserveeritud piletid, kui Ostja ei maksa nende eest punktis 4.4 määratud aja jooksul. 
5.4. Ilma ette teatamata piirata või peatada OSTJA veebikaupluse kasutamise õigused või erijuhtudel kustutada ostja registreerimisandmed, kui OSTJA püüab kahjustada e-kaupluse tööd või ladusat toimimist. 
5.5 Keelduda reisija vedamisest bussiga, kui ta esitab soodushinnaga ostetud pileti, kuid ei esita bussi personalile soodustuse kohaldamist põhjendavat dokumenti. Soodushinnaga ostetud pileti hinnavahe maksmine kuni täishinnani POLE LUBATUD.

6. MÜÜJA kohustub
6.1 Looma OSTJALE kõik e-kaupluse ladusa kasutamise tingimused. 
6.2 Esitama piletid ja kandma need õigesti vastava reisi reisijate nimekirja, kui punkti 4.4 nõuded on kohaselt täidetud. 
6.3 Tagama, et reisijale osutatakse vedamisteenused, kui pilet on kantud bussi reisijate nimekirja. Iga makstud pilet kantakse reisijate nimekirja ja esitatakse bussi meeskonnale.

7. Pileti tagastamine
7.1 Piletid tagastatakse ainult e-kaupluses. 
7.2. Tagastatav raha kantakse 5 tööpäeva jooksul arvele, millelt piletite eest maksti. 
7.3 Pileti tagastamise tingimused: 
7.3.1. Soovides tagastada pileti enne vastava reisi väljumist, tagastatakse 80 % hinnast. 
7.3.2. Soovides tagastada piletit peale vastava reisi toimumist, võib ostja esitada vastava palve vaid interneti teel. Palve rahuldatakse vaid sel juhul, kui reisija ei saanud kasutada piletit vedaja süül, õnnetuse või haiguse tõttu. Otsus pileti tagastamise kohta võetakse vastu individuaalselt. 
7.3.3Edasi-tagasipileti võib tagastada kogu pileti või ainult tagasipileti. 
7.3.4 Tagasipileti tagastamise korral tagastatakse 80 % tagasipileti hinnast (tagasipileti hind saadakse, kui edasi-tagasipileti hinnast lahutatakse ühe otsa pileti hind). 

8. Vastutus
8.1. OSTJA vastutab täielikult esitatud andmete õigsuse eest. Kui OSTJA esitab registreerimise vormil ebatäpsed andmed, ei vastuta MÜÜJA sellest tulenevate tagajärgede eest. 
8.2. Ostja vastutab selle e-kaupluse kasutamisel sooritatud tegevuse eest.
8.3. Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele tekkinud kahju LV tsiviilkoodeksis määratud korras.
8.4. Sõidu ajal tekitatud kahju eest vastutab vedaja. Sõidupiletite müüja ei kanna otsest vastutust kahju eest, mis on tekitatud vedaja süül.

9. Informatsiooni saatmine
9.1 Müüja saadab kõik teated OSTJA poolt tellimuse vormil näidatud e-posti aadressil. 
9.2. OSTJA saadab kõik teated ja küsimused MÜÜJA e-kaupluse osas „Kontaktid“ näidatud aadressil või e-posti teel.

10. Lõppsätted
10.1. Nendele eeskirjadele kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust. 
10.2. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses käesolevate reeglite täitmisega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.